SFS 2013:632 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 2013:632 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)
130632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i zoonoslagen (1999:658);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § zoonoslagen (1999:658) ska ha

följande lydelse.

3 §

Om en veterinär har anledning misstänka att ett fall av zoonos har inträf-

fat, ska han eller hon omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjuk-
domens eller smittämnets art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att
förhindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det
intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för
undersökningen.

Veterinären ska skyndsamt underrätta Statens jordbruksverk och läns-

styrelsen. Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren.

Om ett fall av zoonos konstateras, ska länsstyrelsen skyndsamt underrätta

Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndig-
heten, smittskyddsläkaren, den eller de kommunala nämnder som utför upp-
gifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt distriktsveterinären.

Det som sägs om veterinär i andra stycket gäller också den som är ansvarig

för det laboratorium där ett fall av zoonos konstateras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

SFS 2013:632

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.