SFS 2014:517 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 2014:517 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)
140517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i zoonoslagen (1999:658);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om zoonoslagen (1999:658)

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 a §, samt närmast före

11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas

naturligt från djur till människa (zoonoser) och som inte är sådana epizootiska
sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657). Lagen gäller dock
endast sådana zoonoser som det finns tillräckliga kunskaper om för effektiv
kontroll och bekämpning.

Zoonoserna anges i verkställighetsföreskrifter som meddelas av regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer.

I fråga om andra zoonoser än sådana som omfattas av denna lag finns be-

stämmelser om kontroll och förebyggande åtgärder i lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m.

Ersättning

11 a §

För kostnader eller förluster som uppkommit på grund av beslut

enligt denna lag eller på grund av föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen kan ersättning lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om
de kostnader eller förluster som ska kunna ersättas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23, rskr. 2013/14:266.

2 �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2014:517

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.