SFS 1983:738

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1983:738
830738.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:738 Lag

Utkom från trycket

om bekämpande av saSmonelia hos djur;

den 2 a ugusti 19 83

utfardad den 14 juli 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § För att bekämpa och hindra spridning av uppkommen salmonellain-

fektion hos husdjur och hos andra djur som hålls i fången skap får lant­

bruksstyrelsen besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur eller oskadliggörande av ägg.

2. isolering av djur eller andra begränsningar i hanteringen av djur eller

varor som kan vara infekterade,

3. smittrening av lokaler eller föremål som kan vara infekterade,
4. andra åtgärder som är nödvändiga från bekämpningssynpunkt, såsom

1 fråga om trans port av djur eller varor, provtagning eller vaccination.

Ett beslut enligt första stycket skall upphävas, så snart det blivit klarlagt

att förutsättningarna för beslutet inte längre föreligger.

2 § Den som yr kesmässigt driver verksamhet för uppfödning av Qäderfä

till slakt skall låta utföra och bekosta undersökning av djuren i fråga om

salmonella enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet

som regeringen be stämmer.

Den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg är skyldig

att föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten enligt före­

skrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen be­

stämmer.

3 § Tillsynen över efterlevnaden av beslut enligt 1 § utövas genom veteri­

när som lantbruksstyrelsen bestämmer.

Veterinären har rätt att för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och

andra utrymmen.

Den som innehar djur eller varor eller annan egendom som berörs av ett

beslut enligt 1 § är skyldig att lämna det biträde som behövs för tillsynen.

4 § Lantbruksstyrelsen för meddela föreläggande som uppenbart behövs
för efterlevnaden av denna lag. I beslut om föreläggande får lantbrukssty-

relsen sätta ut vite .

Underlåter någon a tt fullgöra vad som åligger honom enligt denna lag

eller enligt föreläggande, får lantbruksstyrelsen förordna om rättelse på

hans bekostnad.

Polismyndigheterna skall lämna den handräckning som behövs för att

denna lag skall efterlevas.

5 § Lantbruksstyrelsen får besluta att befogenhet som ankommer på
styrelsen enligt 1 §, 3 § första stycket och 4 § första och andra styckena helt
eller delvis skall ankomma på lantbruksnämnden.

1946

' Prop. 1982/83: 172. JoU 37. rs kr404.

¬

background image

6 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

SFS 1983; 738

1. bryter mot beslut enligt 1 §,
2. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt föreskrift som

meddelats med stöd av 2§,

3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2§ andra stycket lämnar

oriktig uppgift rörande något förhållande av betydelse, om inte gärningen
är belagd med straff i brot tsbalken.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande enligt 4§ döms inte till

ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Innefattar brott som avses i fö rsta stycket 1 olovlig transport av djur

eller varor, skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppen­

bart obilligt. I st ället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

7 § Lantbruksnämndens beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen ge­

nom besvär.

Lantbruksstyrelsens beslut i särskilt fall får öv erklagas hos kammarrät­

ten genom besvär.

Beslut enligt första och andra styckena gäller med omedelbar verkan,

om inte annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984, då förordningen (1961:309)

om b ekämpande av salmonellainfektion hos djur m. m. skall upphöra att
gälla.

Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas även i fråga om beslut som

har meddelats med stöd av den upphävda förordningen.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som

har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya

föreskriften.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ROINE CARLSSON

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.