SFS 1990:1494

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1990:1494
901494.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1494 Lag

Utkom från tr>ckct

oiH ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av

den 28 december 1990 salmonella hoS djur;

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1983:738) om

bekämpande av salmonella hos djur

dels att i 5 § ordet "lantbruksnämnden" skall bytas ut mot "länsstyrel­

sen",

dels att 7 § skall ha följande lydelse.

7 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos lantbruksstyrelsen.

Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall får överklagas hos kammar­

rätten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller ome delbart, om inte

något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

2720

' Prop. 1990/91:27. BoU5. rskr. 65,

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.