SFS 1991:398

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1991:398
910398.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:398

om ändring i lagen (1990:1494) om ändring i lagen

utkom frän trycket

(1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur;

den 4 juni 1991

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1983:738) om

bekämpande av salmonella hos djur

dels att i 7 §, i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (199 0:1494)

om ändring i nämnda lag, ordet "lantbruksstyrelsen" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot " jordbruksverket" i motsvarande form.

dels att 5 §, i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen (1990; 1494)

om ändring i nämnd a lag, skall ha följ ande lydelse.

5 § Jordbruksverket får besluta att befogenhet som an kommer på verket

enligt 1 §, 3 § första stycket och 4 § första och andra styckena helt eller
delvis skall ankomma på länsstyrelsen.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1990/91:99, JoU27, rskr. 276.

647

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.