SFS 1993:1479 Lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1993:1479 Lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
SFS 1993_1479 Lag om ändring i lagen (1983_738) om bekämpande av salmonella hos djur

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av
salmonella hos djur;

SFS 1993:1479

Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 5 och 7 §§ lagen (1983:738) om

bekämpande av salmonella hos djur skall ha följande lydelse.

2 § Den som yrkesmässigt håller fjäderfä för uppfödning till slakt eller
för produktion av ägg skall låta utföra och bekosta undersökning av djuren
i fråga om salmonella enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg eller

yrkesmässigt håller fjäderfä för produktion av ägg är skyldig att föra
anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94: JoU l 1, rskr. 1993/94:88.

3816

background image

SFS 1993:1479

5 §2 Jordbruksverket får besluta att befogenhet som a n k o m m e r på ver-
ket enligt 1 §, 3 § första stycket och 4 § första och andra styckena helt eller

delvis skall a n k o m m a på länsstyrelsen.

Jordbruksverket får också besluta att befogenhet som ankommer på

verket enligt 1 § helt eller delvis skall a n k o m m a på den veterinär som

verket bestämmer.

7 §3 Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas hos Jord-

bruksverket.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos kammarrät-

ten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om inte

något annat bestäms.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

2

Senaste lydelse 1991:398.

3

Senaste lydelse 1991:398.

3817

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.