SFS 1994:630 Lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1994:630 Lag om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
SFS 1994_630 Lag om ändring i lagen (1983_738) om bekämpande av salmonella hos djur

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:630
Utkom från trycket
den 16 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av
salmonella hos djur;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1983:738) om bekäm-

pande av salmonella hos djur skall ha följande lydelse.

2 §2 Den som yrkesmässigt håller fjäderfä för uppfödning till avel eller
till slakt eller för produktion av ägg skall låta utföra och bekosta undersök-
ning av djuren i fråga om salmonella enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma
gäller den som har ett kläckeri och producerar kläckägg.

Den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg eller

yrkesmässigt håller fjäderfä för produktion av ägg är skyldig att föra
anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367.

2

Senaste lydelse 1993:1479.

1221

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.