SFS 1999:658 Zoonoslag

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1999:658 Zoonoslag
990658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Zoonoslag;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas

naturligt från djur till människa (zoonoser) och som inte är sådana epizooti-
ska sjukdomar som omfattas av epizootilagen (1999:657). Lagen gäller dock
endast sådana zoonoser som det finns tillräckliga kunskaper om för effektiv
kontroll och bekämpning.

Zoonoserna anges i verkställighetsföreskrifter som meddelas av reger-

ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

I fråga om andra zoonoser än sådana som omfattas av denna lag finns be-

stämmelser om kontroll och förebyggande åtgärder i lagen (1992:1683) om
provtagning på djur, m.m.

Särskilda föreskrifter finns om ersättning för kostnader och förluster med

anledning av åtgärder enligt denna lag.

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §

Den som yrkesmässigt håller djur skall, enligt föreskrifter som medde-

las av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, för att
zoonoser skall kunna förebyggas och bekämpas

1. låta utföra och bekosta undersökningar av djur,
2. föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten.

3 §

Om en veterinär har anledning misstänka att ett fall av zoonos har in-

träffat, skall han omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdo-
mens eller smittämnets art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att
förhindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla

1

Prop. 1998/99:88, bet. 1998/99:MJU9, rskr. 1998/99:215.

2

Jfr rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veteri-

nära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess
utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i
foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (EGT L 363,
27.12.1990, s. 51, Celex 390L0667), ändrat genom rådets direktiv 92/118/EEG (EGT
L 62, 15.3.1993, s. 49, Celex 392L0118), rådets direktiv 92/117/EEG av den
17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser
hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infek-
tioner och förgiftningar (EGT L 62, 15.3.1993, s. 38, Celex 392L0117), ändrat genom
rådets direktiv 97/22/EG (EGT L 113, 30.4.1997, s. 9, Celex 397L0022).

SFS 1999:658

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:658

det intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs
för undersökningen.

Veterinären skall skyndsamt underrätta Statens jordbruksverk och länssty-

relsen. Länsstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren.

Om ett fall av zoonos konstateras, skall länsstyrelsen skyndsamt under-

rätta Statens veterinärmedicinska anstalt, Statens livsmedelsverk, Smitt-
skyddsinstitutet, smittskyddsläkaren, den eller de kommunala nämnder som
utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt distriksveterinä-
ren.

Det som sägs om veterinär i andra stycket gäller också den som är ansva-

rig för det laboratorium där ett fall av zoonos konstaterats.

4 §

För att fastställa förekomst av eller frihet från en zoonos får den myn-

dighet som regeringen bestämmer besluta om provtagning eller undersök-
ning av djur och av djurprodukter eller andra föremål som kan bära på
smitta.

5 §

För att förebygga eller bekämpa zoonoser får regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det en-
skilda fallet besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur,
2. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt avfall och an-

nat material som kan sprida smitta,

3. smittrening,
4. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
5. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
6. djurhållning,
7. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller

produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och
människor,

8. transporter av djur och varor,
9. journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,
10. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
11. metoder för provtagning och analys samt vad den som är ansvarig för

ett laboratorium skall iaktta i fråga om rapportering med anledning av ge-
nomförda analyser,

12. andra åtgärder som är nödvändiga.

6 §

Ett beslut i ett enskilt fall skall upphävas så snart det har konstaterats

att det inte längre finns förutsättningar för beslutet.

7 §

Den myndighet som regeringen bestämmer får överlåta åt en veterinär

att besluta i enskilda ärenden enligt 4 och 5 §§.

Tillsyn

8 §

Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen utövas av Jordbruksverket.
Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet.

background image

3

SFS 1999:658

Tillsynen över efterlevnaden av beslut i enskilda fall enligt 4 eller 5 § får

också utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller länsstyrel-
sen.

9 §

För tillsynen har den som utövar tillsyn rätt att få tillträde till områden,

anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen för att där besiktiga
djuren, göra undersökningar och ta prover.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för EG:s institu-

tioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

10 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden eller förbud som

behövs för att denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud får till-
synsmyndigheten sätta ut vite.

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt ett föreläggande, kan
tillsynsmyndigheten besluta om rättelse på hans bekostnad.

11 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att denna lag

eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen skall ef-
terlevas.

Straff

12 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,
2. bryter mot ett beslut eller en föreskrift som har meddelats med stöd av

5 §,

3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § 2 lämnar oriktiga upp-

gifter om något förhållande av betydelse, om inte gärningen är belagd med
straff enligt brottsbalken.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 10 §

döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläg-
gandet eller förbudet.

Innefattar ett brott som avses i första stycket 2 olovlig transport av djur el-

ler varor skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart
oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

�verklagande

13 §

Beslut av en enskild veterinär får överklagas hos Jordbruksverket.

Andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

background image

4

SFS 1999:658

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 då lagen (1983:738) om be-

kämpande av salmonella hos djur upphör att gälla.

2. Den äldre lagen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om

bekämpning som avses i 1 § i den lagen har fattats före den 1 oktober 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

KJELL LARSSON
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.