SFS 2006:811 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 2006:811 Lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)
060811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i zoonoslagen (1999:658);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om zoonoslagen (1999:658)

dels

att 4, 5 och 7�11 och 13 §§ samt rubrikerna närmast före 8 och 13 §§

skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 12 § skall lyda ⬝Straffbestämmelser m.m.⬝,

dels

att det i lagen skall införas sex nya paragrafer, 1 a, 8 a, 9 a, 10 a, 12 a

och 14 §§, samt närmast före 1 a, 8 a, 9, 9 a, 10, 10 a och 11 §§ nya rubriker
av följande lydelse.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

1 a §

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-be-

stämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i
Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

4 §

För att fastställa förekomst av eller frihet från en zoonos får Jordbruks-

verket besluta om provtagning eller undersökning av djur och av djurpro-
dukter eller andra föremål som kan bära på smitta.

Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndig-

het att fatta beslut enligt första stycket.

5 §

För att förebygga eller bekämpa zoonoser får regeringen eller, efter re-

geringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur,
2. oskadliggörande av döda djur och produkter av djur samt avfall och an-

nat material som kan sprida smitta,

3. smittrening,
4. skyddsympning eller annan förebyggande behandling av djur,
5. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2006:811

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:811

6. djurhållning,
7. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller

produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och
människor,

8. transporter av djur och varor,
9. journalföring i fråga om djur, produkter av djur och djurtransporter,
10. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
11. metoder för provtagning och analys samt vad den som är ansvarig för

ett laboratorium skall iaktta i fråga om rapportering med anledning av ge-
nomförda analyser,

12. andra åtgärder som är nödvändiga.
Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndig-

het att fatta beslut enligt första stycket.

7 §

Jordbruksverket eller, i den utsträckning som Jordbruksverket bestäm-

mer, länsstyrelsen får överlåta åt en veterinär att besluta i enskilda ärenden
enligt 4 och 5 §§.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

8 §

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelsen i enlighet med vad re-
geringen bestämmer.

Offentlig kontroll av efterlevnaden av beslut i enskilda fall enligt 4 eller

5 § får också utövas av en veterinär som utses av Jordbruksverket eller läns-
styrelsen.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

8 a §

Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksam-

het och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Rätt till upplysningar och tillträde

9 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra ut-

rymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som vidtar åtgärder enligt

denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

background image

3

SFS 2006:811

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för

inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

9 a §

Den som är föremål för offentlig kontroll eller åtgärder enligt denna

lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna skall tillhandahålla den hjälp som behövs
för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

10 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut
som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmel-

ser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

10 a §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-be-
stämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Hjälp av polismyndighet

11 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att utövande

av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de före-
skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestäm-
melser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

12 a §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt el-

ler av oaktsamhet åsidosätter skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om
överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller vitesförbud enligt 10 §

döms inte till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av fö-
reläggandet eller förbudet.

background image

4

SFS 2006:811

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

�verklagande m.m.

13 §

Beslut av en enskild veterinär får överklagas hos Jordbruksverket.

Andra beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av la-
gen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 §

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.