SFS 2013:90 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Förfogandelag (1978:262) / SFS 2013:90 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)
130090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förfogandelagen (1978:262);

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 50 § förfogandelagen (1978:262)

ska ha följande lydelse.

50 §

Beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt denna lag får

överklagas endast i samband med överklagande av beslut om utdömande av
vitet.

Beslut om åtgärd enligt 47 § andra stycket eller en länsstyrelses beslut om

handräckning enligt 48 § tredje stycket får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Ett sådant beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-
slutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:90

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.