SFS 2014:634 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2014:634 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
140634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kameraövervakningslagen
(2013:460);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10, 11 och 27 §§ kameraövervak-

ningslagen (2013:460) ska ha följande lydelse.

10 §

2

Tillstånd till kameraövervakning krävs inte

1. vid övervakning som sker med en övervakningskamera som för säker-

heten i trafiken eller arbetsmiljön är uppsatt på ett fordon, en maskin eller lik-
nande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som bedrivs av Trafikverket
a) i form av vägtrafikövervakning,
b) vid en betalstation som avses i bilagorna till lagen (2004:629) om träng-

selskatt och som sker för att samla in endast uppgifter som behövs för att be-
slut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt
betalas, eller

c) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infrastruktur-

avgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och som sker
för att samla in endast uppgifter som behövs för att beslut om infrastruktur-
avgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

3. vid sådan trafikövervakning i en vägtunnel som avses i lagen (2006:418)

om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan tunnelhållare än
Trafikverket,

4. vid övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastig-

hetsövervakning,

5. vid övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anlägg-

ning eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1�4 eller 6 § första stycket skydds-
lagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast
omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

6. vid övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan övervakning, eller

7. vid övervakning i ett kasino som avses i kasinolagen (1999:355), om

övervakningen har till syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott eller lösa
tvister om spel mellan spelare och den som anordnar spelet.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2014:58.

SFS 2014:634

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:634

Undantaget från tillståndsplikten i första stycket 5 gäller inte för sådana

byggnader, andra anläggningar och områden som används för eller är avsedda
för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Vid övervakning enligt första stycket 7 får inte avlyssning eller upptagning

av ljud ske utan tillstånd.

11 §

Kameraövervakning får i följande fall ske under högst en månad utan

att ansökan om tillstånd har gjorts:

1. övervakning som bedrivs av Polismyndigheten eller den som är rädd-

ningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om övervak-
ningen är av vikt för att avvärja en hotande olycka eller för att begränsa verk-
ningarna av en inträffad olycka,

2. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen om

skydd mot olyckor, om övervakningen är av vikt för att efterforska en för-
svunnen person, och

3. övervakning som bedrivs av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

om det av särskild anledning finns risk för att allvarlig brottslighet som inne-
bär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom kom-
mer att utövas på en viss plats och syftet med övervakningen är att förebygga
eller förhindra brott.

Om ansökan om tillstånd görs inom en månad från det att övervakningen

inleds får övervakningen bedrivas utan tillstånd till dess att ansökningen har
prövats.

27 §

Upplysning enligt 25 och 26 §§ behöver inte lämnas vid

1. övervakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighets-

övervakning,

2. övervakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning

eller ett område som enligt 4 § 4, 5 § 1�4 eller 6 § första stycket skyddslagen
(2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om övervakningen endast omfat-
tar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

3. övervakning som Försvarsmakten bedriver från fordon, fartyg eller luft-

fartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs för
att prova utrustning för sådan övervakning, eller

4. övervakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor, om övervakningen är av vikt för att efter-
forska en försvunnen person.

Undantaget från upplysningsplikten i första stycket 2 gäller inte för sådana

byggnader, andra anläggningar eller områden som används för eller är av-
sedda för fredstida krishantering enligt 4 § 4 skyddslagen.

Om det finns synnerliga skäl får länsstyrelsen besluta om undantag från

upplysningsplikten i andra fall än de som anges i första stycket. En ansökan
om undantag ska vara skriftlig. I sådana ärenden tillämpas 17 § andra stycket
och 19 §, om övervakningsutrustningen ska kunna riktas mot en plats dit all-
mänheten har tillträde. Ett beslut om undantag ska förenas med de villkor som
behövs.

De undantag från upplysningsplikten som avses i första och tredje styckena

gäller inte om ljud ska avlyssnas eller tas upp vid övervakningen.

background image

3

SFS 2014:634

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

David Törngren
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.