SFS 2014:1425 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2014:1425 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
141425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kameraövervakningslagen
(2013:460);

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § kameraövervakningslagen

(2013:460) ska ha följande lydelse.

4 §

Lagen gäller inte vid hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. rätte-

gångsbalken eller lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt
allvarliga brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

SFS 2014:1425

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.