SFS 1990:484

900484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:484 Lag

Utkom frän trycket

om öveiTakningskameror m. m.;

den 15 juni 1990

utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Med övervakningskameror avses i denna lag T V-kameror, andra

optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som

är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för ;

personövervakning. Vad som i lag en sägs om övervakningskameror gäller i

tillämpliga delar även för separata tekniska anordningar som är avsedda

att användas för att behandla eller bevara bilder som tas upp av en
övervakningskamera.

2 § En övervakningskamera skall användas med tillbörlig hänsyn till

enskildas personliga integritet.

Upplysningsplikt

3 § Upplysning om en övervakningskamera skall lämnas genom tydlig

skyltning eller på något annat verksamt sätt.

�r övervakningskameran avsedd för skydd av en anläggning eller ett

område som enligt 4§ 2 � 5 eller 5§ lagen (1990:217) om skydd för

samhällsviktiga anläggningar m.m. har förklarats utgöra skyddsobjekt,

behöver dock sådan upplysning inte lämnas. Detsamma gäller i fråga om

en övervakningskamera som används av en polismyndighet vid au toma­

tisk hastighetsövervakning.

Länsstyrelsen får efter skriftlig ansökan medge undantag från upplys­

ningsplikten, om det finns synnerliga skäl för det. I ansökningsärendet
tillämpas 8 § andra stycket och, om kameran skall kunna riktas mot en

plats dit allmänheten har tillträde, 9 § första meningen. Länsstyrelsen skall

i ett beslut om undantag meddela de villkor som behövs.

Tillstånd m.m.

4 § Tillstånd att använda en övervakningskamera krävs för att en sådan

kamera skall få vara uppsatt så att den kan rik tas mot en plats dit allmän­

heten har tillträde. Detta gäller dock inte en övervakningskamera som

1. av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på

fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller

användaren,

2. är avsedd för skydd av en anläggning eller e tt område som enligt 4 §

2-5 eller 5 § lagen (1990; 217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar

m.m. har förklarats utgöra skyddsobjekt,

3. används av en polismyndighet vid automatisk hastighetsövervakning.

834

' Prop. 1989/90; 119, JuU34. rskr. 320.

¬

background image

En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt räddnings­

tjänstlagen (1986:1102) får under viss tid, högst fjorton dagar, ha en

Qvervakningskamera uppsatt så som sägs i första stycket utan att söka

tillstånd, om användning av kameran är oundgängligen nödvändig vid

olyckshändelse eller överhängande fara for en sådan eller for att upprätt­

hålla allmän ordning och säkerhet. Under förutsättning att ansökan om

tillstånd görs inom fjorton dagar får kameran vara uppsatt utan tillstånd

även för tid därefter, så länge användningen är oundgängligen nödvändig
for ändamålet och länsstyrelsen inte har prövat ansökningen.

SFS 1990:484

5 § Tillstånd får meddelas endast om sökanden kan anses ha ett befogat

intresse av att få använda övervakningskameran och detta intresse inte

lika väl kan tillgodoses på något annat sätt.

Under den förutsättning som anges i första stycket skall tillstånd medde­

las, om den information som kan förmedlas genom kameran och den rätt
att behandla eller bevara upptagna bilder som kan komma att förenas med
tillståndet vid tillämpning av 6 § kan antas vara av ringa betydelse for
enskildas personliga integritet med hänsyn till den utrustning som skall
användas, det område som skall övervakas och övriga omständigheter.

I andra fall än som avses i andra stycket skall tillstånd meddelas bara om

intresset av att tillgodose det avsedda ändamålet med övervakningen är så

starkt att det skall ges företräde framfor intresset av att värna enskildas

personliga integritet.

6 § I fall som avses i 5 § andra stycket och i sådana andra fall där

övervakningskameran är avsedd att användas for att förebygga brott,
förhindra olyckor eller tillgodose något annat därmed jämförligt ändamål
får ett tillstånd förenas med rätt att med någon te knisk anordning behand­
la eller bevara bilder, som tas upp av kameran, om sökanden av särskilda
skäl har behov av detta.

7 § Frågan om tillstånd prövas av länsstyrelsen efter skriftlig ansökan av
den som avser att ha övervakningskameran uppsatt så att den kan riktas

mot en plats dit allmänheten har tillträde.

8 § I en ansökan om tillstånd skall anges de omständigheter som är av

betydelse f�r prövningen av ärendet. Ansökan skall alltid innehålla uppgift

om och beskrivning av

1. det ändamål som övervakningskameran är avsedd att användas f�r,
2. den utrustning som skall användas vid övervakningen,
3. den plats där utrustningen skall placeras och det område som kan

övervakas.

Om kameran är avsedd att kunna riktas mot en arbetsplats, skall till

ansökan vara fogat ett yttrande från skyddsombud, skyddskommitté eller
organisation som företräder de anställda.

9 § Innan länsstyrelsen meddelar tillstånd, skall yttrande inhämtas från

den kommun där den plats finns dit övervakningskameran skall kunna
riktas. Sådant yttrande behöver inte inhämtas i fall som avses i 5 § andra

stycket under förutsättning att ansökningen inte avser också rätt att be­

handla eller bevara upptagna bilder.

835

¬

background image

SFS 1990:484

10 § Ett tillstånd skall innehålla uppgifter om hur övervakningen får ⬢
anordnas. Dessa skall avse övervakningens ändamål, den utrustning som
får användas och det område som får övervakas.

Länsstyrelsen skall meddela också de övriga villkor som behövs för

tillståndet. Sådana villkor kan avse upplysning om kameran, upptagning,

användning, behandling eller beväring av bilder samt andra förhållanden
av betydelse för att skydda enskildas personliga integritet.

Tillstånd får meddelas för en begränsad tid.

Tillsyn

11 § Länsstyrelsen skall se till att

1. upplysning enligt 3 § lämnas om en övervakningskamera som kan

riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde,

2. bestämmelserna i 4 § följs,
3. bearbetning eller beväring av upptagna bilder inte sker utan sådan rätt

som avses i 6 § samt a tt

4. villkor som har meddelats enligt 3 § tredje stycket sista meningen,

10 § eller 13 § iakttas.

12 § Finner länsstyrelsen det behövligt för sin tillsyn, har länsstyrelsen

rätt att få tillträde till kontrollrum och andra delar av en övervakningsan­

läggning. Länsstyrelsen får också begära upplysningar från den som inne­

har eller använder en övervakningskamera samt granska bevarat bildmate­
rial.

�&terkallelse av tillstånd m. m.

13 § �ndras förutsättningarna för ett tillstånd får länsstyrelsen meddela

nya villkor eller, om det inte längre finns förutsättningar för att ge till­

stånd, återkalla tillståndet. Detsamma gäller undantag enligt 3 § tredje
stycket från upplysningsplikten och sådan rätt att behandla eller bevara

upptagna bilder som avses i 6 §.

Iakttas inte meddelade villkor, får länsstyrelsen förelägga tillståndshava-

ren eller den som har medgetts undantag att inom viss tid vidta rättelse.

Sådant föreläggande skall delges. Om föreläggandet inte följs, får länssty­

relsen återkalla tillståndet, undantagsmedgivandet eller rätten att behand­
la eller bevara upptagna bilder.

Tystnadsplikt
14 § Den som tar befattning med uppgift som har inhämtats genom

användning av en övervakningskamera, som är uppsatt så att det krävs

tillstånd att använda den, får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
till följd därav fått veta om någon enskilds personliga förhållanden.

1 det al lmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

836

¬

background image

Straff m.m.
15 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller
äv oaktsamhet

1. bryter mot upplysningsplikten enligt 3 §,
2. bryter mot tillståndskravet enligt 4 §,
3. inte iakttar ett villkor som har meddelats enligt 3 § tredje stycket sista

meningen, 10 § eller 13 §,

4. behandlar eller bevarar upptagna bilder utan sådan rätt som

avses i 6 §.

I ringa fall döm s inte till ansvar.

16 § �vervakningsutrustning som har använts vid brott enligt denna lag

skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

SFS 1990:484

17 § Om den som innehar eller använder en övervakningskamera under­

låter att i enlighet med 12 § ge tillträde eller lämna upplysningar eller hålla
tillhanda bevarat bildmaterial, får länsstyrelsen förelägga vite. För att

bereda sig tillträde får länsstyrelsen vid behov anlita polishandräckning.

överklagande m. m.

18 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Justitiekanslern får föra talan f�r at t tillvarata allmänna intressen. Be­

slut om tillstånd att använda em övervakningskamera och om undantag

enligt 3 § tredje stycket från upplysningsplikten får överklagas även av den

kommun där den plats finns dit övervakningskameran skall k unna riktas

och, om kameran skall kunna riktas mot en arbetsplats, av en organisation
som företräder de anställda.

19 § Regeringen får föreskriva om avgift f�r länsstyrelsens handlägg­

ning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 då lagen (19 77:20) om TV-

övervakning upphör att gälla. Bestämmelserna i 3 § andra stycket första

meningen och 4 § första stycket andra meningen 2 i den nya lagen t räder

dock i kraft först den 1 apri l 1991. Under tiden från och med den 1 juli
1990 till och med den 31 mars 1991 gälleratt övervakningskameror som är
avsedda för skydd av en lokal, ett förvaringsutrymme eller någon annan
anläggning av betydelse från totalförsvarssynpunkt skall vara undantagna
från upplysningsplikten och tillståndskravet enligt 3 och 4 §§.

2. Beslut om tillstånd eller föreskrift som har meddelats med stöd av

bestämmelser i den gamla lagen skall anses ha meddelats med stöd av
motsvarande bestämmelser i den nya lagen.

3. Den som vid den nya lagens ikraftträdande har en övervakningskame­

ra uppsatt så som anges i 4 § första stycket första meningen, utan att det

enligt den gamla lagen krävs tillstånd att använda kameran, får fortsätta
att ha kameran uppsatt på angivet sätt till utgången av december 1990. Har
före nämnda tidpunkt en ansökan enligt den nya lagen gjorts om tillstånd

till fortsatt användning av kameran får den vara uppsatt på angivet sätt

837

¬

background image

SFS 1990:484

även efter denna tidpunkt men, om tillstånd inte ges, in te längre än en
månad från den dag då beslutet vann laga kr aft.

4. Den gamla lagens bestämmelser gäller i fråga om överklagande av

beslut som har meddelats av länsstyrelsen före den nya lagens ikraftträdan­
de.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT G�RANSSON

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.