SFS 1995:1510 Lag om ändring i lagen (1990:484) om övervaknings-kameror m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 1995:1510 Lag om ändring i lagen (1990:484) om övervaknings-kameror m.m.
SFS 1995_1510 Lag om ändring i lagen (1990_484) om övervaknings-kameror m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1510

Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1990:484) om övervaknings-
kameror m.m.;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1990:484) om över-

vakningskameror m.m. skall ha följande lydelse.

1 § Med övervakningskameror avses i denna lag TV-kameror, andra

optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som
är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för
personövervakning. Vad som i lagen sägs om övervakningskameror gäller
i tillämpliga delar även för separata tekniska anordningar som är avsedda
att användas för att behandla eller bevara bilder som tas upp av en
övervakningskamera.

I fråga om användningen av övervakningskamera vid förundersök-

ning i brottmål gäller lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervak-
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:85, bet. 1995/96:JuU 11, rskr. 1995/96:125.

2867

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.