SFS 2019:697 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2019:697 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)
SFS2019-697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Utfärdad den 14 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § kamerabevakningslagen (2018:1200)
ska ha följande lydelse.

16 § Upplysning om kamerabevakning och information om den person-
uppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär behöver inte lämnas
vid

1. bevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighets-

övervakning,

2. bevakning som bedrivs i brådskande fall från ett luftfartyg av Polis-

myndigheten eller Säkerhetspolisen, om det av särskild anledning finns risk
för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, för-
hindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra
sådana brott,

3. bevakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning

eller ett område som enligt 4 § 5, 6, 5 § 1�5 eller 6 § första stycket skydds-
lagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om bevakningen endast
omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

4. bevakning som Försvarsmakten bedriver från ett fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan bevakning,

5. bevakning som bedrivs i brådskade fall från ett luftfartyg av Polis-

myndigheten eller den som är räddningsledare enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor, om bevakningen är av vikt för att avvärja en överhäng-
ande fara för olycka, begränsa verkningarna av en inträffad olycka eller
minska risken för nya olyckor, och

6. bevakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen om

skydd mot olyckor, om bevakningen är av vikt för att efterforska en för-
svunnen person.

Undantagen i första stycket gäller inte om ljud ska avlyssnas eller tas upp

vid kamerabevakningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:127, bet. 2019/20:FöU2, rskr. 2019/20:19.

SFS

2019:697

Publicerad
den

19 november 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.