SFS 2020:519 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2020:519 Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)
SFS2020-519.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9, 14 c och 16 §§ kamerabevaknings-
lagen (2018:1200) ska ha följande lydelse.

9 §2 Tillstånd till kamerabevakning krävs inte vid

1. bevakning som Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen

eller Tullverket bedriver,

2. bevakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning

eller ett område som enligt 4 § 5 eller 6, 5 § 1�5 eller 6 § första stycket
skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om bevakningen
endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

3. bevakning som Försvarsmakten bedriver från ett fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan bevakning,

4. bevakning som Trafikverket bedriver
a) av vägtrafik,
b) av sjötrafik vid en rörlig bro,
c) vid en betalstation eller kontrollpunkt som avses i bilagorna till lagen

(2004:629) om trängselskatt och som sker för att samla in uppgifter som
behövs för att beslut om trängselskatt ska kunna fattas och för att kontrollera
att sådan skatt betalas, eller

d) vid en betalstation på allmän väg som används vid uttag av infra-

strukturavgifter enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg och
som sker för att samla in uppgifter som behövs för att beslut om infrastruk-
turavgift ska kunna fattas och för att kontrollera att sådan avgift betalas,

5. bevakning i en vägtunnel med övervakningssystem som avses i lagen

(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och som bedrivs av någon annan
tunnelhållare än Trafikverket,

6. bevakning som har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brotts-

lig verksamhet, utreda eller lagföra brott, förebygga, förhindra eller upptäcka
störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor eller begränsa verk-
ningarna av sådana störningar eller inträffade olyckor, om bevakningen sker

a) i ett färdmedel som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten,

spårväg eller i tunnelbana,

b) av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för resande med

kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana,

c) av en plats vid järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanespår, eller
d) av ett flygplatsområde,

1 Prop. 2019/20:109, bet. 2019/20:JuU36, rskr. 2019/20:322.

2 Senaste lydelse 2019:1163.

SFS

2020:519

Publicerad
den

18 juni 2020

background image

2

SFS

2020:519

7. bevakning i en lokal där det bedrivs postverksamhet eller av området

omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal, om bevakningen har
till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller
utreda eller lagföra brott,

8. bevakning i ett parkeringshus, om bevakningen har till syfte att före-

bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lag-
föra brott,

9. bevakning som sker för säkerheten i trafiken eller arbetsmiljön från ett

fordon, en maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller
användaren, och

10. bevakning i en butikslokal där det bedrivs apoteksverksamhet, om

bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet eller utreda eller lagföra brott.

14 c §3 Bestämmelserna i 14 a och 14 b §§ gäller inte vid

1. kamerabevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk

hastighetsövervakning, och

2. kamerabevakning som Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen eller Tullverket bedriver i fall som avses i 9 § 2 och 6�10.

16 §4 Upplysning om kamerabevakning och information om den person-
uppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär behöver inte lämnas
vid

1. bevakning som Polismyndigheten bedriver vid automatisk hastighets-

övervakning,

2. bevakning som bedrivs i brådskande fall från ett luftfartyg av Polis-

myndigheten eller Säkerhetspolisen, om det av särskild anledning finns risk
för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga,
förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra
sådana brott,

3. bevakning som sker för att skydda en byggnad, en annan anläggning

eller ett område som enligt 4 § 5 eller 6, 5 § 1�5 eller 6 § första stycket
skyddslagen (2010:305) har förklarats vara skyddsobjekt, om bevakningen
endast omfattar skyddsobjektet eller ett område i dess omedelbara närhet,

4. bevakning som Försvarsmakten bedriver från ett fordon, fartyg eller

luftfartyg som ett led i en militär insats eller militär övning eller som behövs
för att prova utrustning för sådan bevakning,

5. bevakning som bedrivs i brådskande fall från ett luftfartyg av

Polismyndigheten eller den som är räddningsledare enligt lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor, om bevakningen är av vikt för att avvärja en
överhängande fara för olycka, begränsa verkningarna av en inträffad olycka
eller minska risken för nya olyckor, och

6. bevakning som bedrivs av den som är räddningsledare enligt lagen om

skydd mot olyckor, om bevakningen är av vikt för att efterforska en
försvunnen person.

Undantagen i första stycket gäller inte om ljud ska avlyssnas eller tas upp

vid kamerabevakningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. Tillstånd till kameraövervakning eller kamerabevakning som har

beslutats enligt kameraövervakningslagen (2013:460) eller kamerabevak-
ningslagen (2018:1200) och som avser bevakning som enligt de nya

3 Senaste lydelse 2019:1163.

4 Senaste lydelse 2019:697.

background image

3

SFS

2020:519

bestämmelserna inte längre omfattas av krav på tillstånd, upphör att gälla
vid utgången av juli 2020.

3. Tillsynsmyndigheten får fortfarande ta ut en sanktionsavgift enligt 25 §

1 eller 2 av den som före ikraftträdandet bedrivit kamerabevakning som
enligt de nya bestämmelserna inte längre omfattas av tillstånd och som brutit
mot tillståndskravet i 7 § eller inte följt villkor i ett beslut om tillstånd som
har meddelats med stöd av 13 eller 14 §.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.