SFS 2004:321 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2004:321 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
040321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning skall ha följande lydelse.

11 §

En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för

allmän kameraövervakning i en banklokal eller ett postkontor, i området
omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal samt vid betalnings-
automater eller liknande anordningar i anslutning till en sådan lokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott och
2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.
Med banklokal avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs bankrörelse

enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Med postkontor
avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs verksamhet i vilken ingår post-
verksamhet enligt postlagen (1993:1684).

Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan anordning för

avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om
brott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

SFS 2004:321

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.