SFS 1999:359 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 1999:359 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
990359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning i ett kasino enligt

kasinolagen (1999:355), om övervakningen har till syfte att förebygga eller
avslöja brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den som anordnar
spelet.

Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229.

SFS 1999:359

Utkom från trycket
den 11 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.