SFS 2004:633 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2004:633 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
040633.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1998:150) om

allmän kameraövervakning skall ha följande lydelse.

7 §

Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakning

1. när övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafik-

säkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin
eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,

2. vid övervakning som utförs av Vägverket
a) vid trafikövervakning eller
b) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om

trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs
för att beslut om trängselskatt enligt lagen skall kunna fattas och för att kon-
trollera att sådan skatt betalas eller

3. när övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket.

14 §

Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en plats dit

allmänheten har tillträde får bevaras under högst en månad, om inte länssty-
relsen beslutar om en längre bevarandetid.

Första stycket gäller inte, om materialet
1. har betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och antingen tagits

upp av polismyndighet eller inom en månad från upptagningen lämnats över
till polismyndighet eller åklagare av någon annan som gjort upptagningen,

2. ges in till domstol i mål om ansvar för brott eller
3. tagits upp vid sådan övervakning som avses i 7 § 2 b.
När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras skall det omedelbart

förstöras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265.

SFS 2004:633

Utkom från trycket
den 30 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.