SFS 2010:1047 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Kamerabevakningslag (2018:1200) / SFS 2010:1047 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
101047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs

1 att 11 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

11 §

2

En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för

allmän kameraövervakning i en banklokal, en lokal hos ett kredit-
marknadsföretag eller ett postkontor, i området omedelbart utanför in- och
utgångar till en sådan lokal samt vid betalningsautomater eller liknande
anordningar i anslutning till en sådan lokal, om

1. övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott och
2. övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.
Med banklokal och lokal hos kreditmarknadsföretag avses en lokal där det

huvudsakligen bedrivs rörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. Med postkontor avses en lokal där det huvudsakligen
bedrivs verksamhet i vilken ingår postverksamhet enligt postlagen
(2010:1045).

Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan anordning för

avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om
brott.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378.

2 Senaste lydelse 2004:442.

SFS 2010:1047

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.