SFS 1991:254

910254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:254

om ändring i la gen (1939:299) om förbud i v issa fall mot Utkom från tr\'ckct

�verlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m.;

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 �7 §§ lagen (1939:299) om

förbud i viss a fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m .m. skall ha

följande lydelse.

5 § Har i strid mot be stämmelserna i 2 § 1 mom. överlåtelse eller upplå­

telse skett, döms överlåtaren eller upplåtaren till böter eller fängelse i hö gst

ett år.

Fälles någon, som i strid mot bestämmelserna i 2 § 1 mom . a) eller b)

överlåtit egendom, till ansvar enligt första stycket, må do mstolen, efter ty
skäligt finnes, förklara egendomen förverkad eller, om den ej kan tillrätta-
skaffas, förplikta honom att utgiva ersättning för egendomens värde. Den
som eljest förbrutit sig som i första stycket sägs må, efter ty skäligt finnes,

dömas att utgiva betingat vederlag.

Har överlåtelse av a ktie förmedlats av någon, som yrkesmässigt i kom­

mission köper och säljer fondpapper, skall vad i denn a paragraf är stadgat

om överlåtare äga t illämpning å kommissionären; hava såväl överlåtaren
som förvärvaren anlitat kommissionär, skall vad nu sagts gälla den som

handlat för förvärvarens räkning.

6 § Har vad i 3 § föreskrivs inte iakttagits vid utfärdande av teckningslis­

ta, skal l stiftare eller, där fråga är om ökning av aktiekapital, ledamot i
bolagets styrelse dömas till böter.

Har på grund av aktieteckning, som skett i strid mot bestämmelserna i

denna lag, aktiebrev utgetts till utlänning eller bolag, som i 2 § I mom. a)
är nämnt, skall styrelseledamot, med vars medgivande brevet utgetts,

dömas till böter eller fängelse i högs t ett år.

7 § Förverkad egendom samt ersättning och vederlag, som i 5 § sägs,

tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

Prop. 1990/91:68. JuU 10, r.skr. 155.

493

y

tf'

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.