SFS 1992:1419

921419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1419 Lag

Utkom från trycket

den 29 december 1992

3460

om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot

överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m.;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1939:299) om förbud i

vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m . m. skall ha följande

lydelse.

1

�r Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2�4 § § tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga forhållanden

som ä r föranledda av att det är lerig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krig sfara, får regeringen föreskriva att bestäm­

melserna i 2� 4 §§ skall tillämpas.
' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93: F�U2, rskr. 1992/ 93:83.

' Senaste lydelse 1957:289.

/

¬

background image

Föreskrift enlig t andra stycket skall underställas riksd agens prövn ing

SFS 1992:1419

inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från

böljan av närmast följand e riksmöte. Sker inte underställning eller god­
känner riksdagen inte foreskriften inom två månad er från de t underställ­

ningen skedde, upphör foreskriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob$us

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.