SFS 1994:1626 Lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. / SFS 1994:1626 Lag om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.
SFS 1994_1626 Lag om ändring i lagen (1939_299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6137

SFS 1994:1626
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa

fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1939:299) om för-

bud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. skall ha
följande lydelse.

1 §2 �r Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2 � 4 §§ tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållan-

den som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av
att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att
bestämmelserna i 2 � 4 §§ skall tillämpas.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1992:1419.

background image

6138

SFS 1994:1626

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det
underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus

(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.