SFS 1991:256

910256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:256

Utkom från tr> 'cket

den 22 ma j 1991

494

Lag

om ändring i l agen (1940:176) med vissa bestämmelser

om fraktfart med svenska fartyg;

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1940:176) med vissa

bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg skall ha följande lydelse.

4 § Företages med fartyg resa utan tillstånd, då sådant erfordras, eller
iakttas inte för tillstånd uppställt villkor, döms befälhavaren till böter eller
fängelse i hö gst ett år .

Har någon bjudit, legt, trugat eller eljest uppsåtligen förlett befälhavaren

till förseelsen eller med råd eller dåd främjat densamma eller har redare

eller annan, som i redares ställe haft befattning med fartyget, med vetskap

Prop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 155.

¬

background image

om förseelsen underlåtit att, såvitt det stått i hans makt, hindra dess

SFS 1991:256

utförande, domes han till straff som i första stycket sägs.

Där frakt för godsets fortskaffande eller ersättning för bogsering skolat

enligt därom träffat avtal tillkomma den brottslige, må domstolen, efter ty
skäligt finnes, förplikta honom att utgiva fraktens eller ersättningens be­

lopp. �r den, vilken frakten eller ersättningen skolat tillkomma, ej förfal­
len till straff efter ty ovan sägs, må han förpliktas att av frakten eller

ersättningen utgiva det belopp, vartill för honom uppkommen vinst å den
olovliga åtgärden högst kan skattas .

Har uppläggning, avrustning eller avmönstring av fartyg skett i strid mot

vad i 3 § är föreskrivet, döms fartygets ägare eller den, som annars äger
förfoga �ver fartyget, till böter eller fängelse i högst ett år .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GEORG ANDERSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.