SFS 2000:851 Lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg / SFS 2000:851 Lag om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
000851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1940:176) med vissa
bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg;

utfärdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1940:176) med

vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

dels

att 5 § skall upphöra att gälla,

dels

att 4 § skall ha följande lydelse.

4 §

2

En befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utan tillstånd fö-

retar en resa med ett fartyg trots att tillstånd krävs eller som uppsåtligen eller
av oaktsamhet inte iakttar villkoren för ett sådant tillstånd, döms till böter el-
ler fängelse högst ett år.

Har en redare, eller någon annan som i redarens ställe haft befattning med

ett fartyg, känt till en sådan gärning som avses i första stycket men inte för-
hindrat gärningen trots att han haft möjlighet till det, döms han till böter eller
fängelse i högst ett år.

Om den som gjort sig skyldig till brott enligt första eller andra stycket på

grund av avtal har rätt till ersättning för godsbefordran eller bogsering får
domstolen, efter vad som kan anses skäligt, förplikta honom att till staten be-
tala ett belopp som motsvarar ersättningen.

Har uppsåtligen eller av oaktsamhet uppläggning, avrustning eller av-

mönstring av fartyg skett i strid med 3 §, döms fartygets ägare eller den som
annars har rätt att förfoga över fartyget till böter eller fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12.

2

Senaste lydelse 1991:256.

SFS 2000:851

Utkom från trycket
den 21 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.