SFS 1972:364

720364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:364 Lag

utkom frän t rycket

ändring i lagen (1949:165) angående beslag

den 20 juni 1 972

å vlssa skrifter;

given Stockholms slott den 2 juni 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 1 § lagen (1949: 165) angående beslag
å vissa skrifter skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Anträffas vid avdelning av krigsmakten skrift, som mångfaldigats

på annat sätt än genom tryckpress, och innefattar dess spridande uppen­
bart sådan enligt lag straffbar uppvigling att krigsman därigenom kan

förledas åsidosätta sin tjänsteplikt, må skriften, efter beslut av befatt­

ningshavare som enligt lag har bestraffningsrätt över personal vid av-
avdelningen, tagas i beslag. Ar fara i dröjsmål, må även utan sådant

beslut åtgärd som nu sagts vidtagas av annan befattningshavare av lägst

fänriks grad. Anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos befatt­

ningshavare som först sagts; denne har att genast pröva, om beslaget

skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 juni 1972.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

:S

fik

'SS

'i"': ⬢

:-si'

1 Prop. 1972:44, FöU 13, rsk r 166.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.