SFS 2002:912 Lag om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å vissa skrifter

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1949:165) angående beslag å vissa skrifter / SFS 2002:912 Lag om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å vissa skrifter
020912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1949:165) angående beslag å
vissa skrifter;

utfärdad den 28 november 2002.

Enligt riksdagens

1

beslut föreskrivs att 1 § lagen (1949:165) angående be-

slag å vissa skrifter skall ha följande lydelse.

1 §

2

�r riket i krig eller krigsfara och anträffas vid avdelning av Försvars-

makten skrift, på vilken tryckfrihetsförordningen inte är tillämplig, och inne-
fattar dess spridande uppenbart sådan enligt lag straffbar uppvigling att
krigsman därigenom kan förledas åsidosätta sin tjänsteplikt, får skriften,
efter beslut av befattningshavare som enligt lag har rätt att avgöra frågor om
disciplinansvar beträffande personal vid avdelningen, tas i beslag. �r fara i
dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärd som nu sagts vidtas av annan be-
fattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad. Anmälan därom skall dock
skyndsamt göras hos befattningshavare som först sagts. Denne har att genast
pröva, om beslaget skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, rskr. 2001/02:233, bet. 2002/03:KU8, rskr.

2002/03:17.

2

Senaste lydelse 1977:1019.

SFS 2002:912

Utkom från trycket
den 9 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.