SFS 1992:1426

921426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1426

om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder lör

Utkom från tryck et

utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.;

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1962:627) om vissa

åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m. skall ha följande

lydelse.

1

�r Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelande

av tillstånd till vissa företag i vatten tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som ä r föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestäm­

melserna i denna lag om meddelande av tillstånd till vissa företag i vatten

skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från

början av närmast följande riksmöte. Sker inte underställning eller god­

känner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställ­
ningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93: F�U2, rskr. 1992/93:83.

' Senaste lydelse 1983:653.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.