SFS 1962:627

620627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 627

Lag

om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.;

given Slockbolms slott den Ii december 1962.

gott förortlna som följer.

Koimner riket i krig, skola

upphört,

av tillstånd till \nssa foretag i ^tten

P

^jj-s^agssession, som

förordnar Konungen senast fore f ^

skola tilläm-

1.6. jar nä.t otlcr krigets slut, alt

^ Su^t skola äga till-

pas; dock skall vad nu sagts icke galla i den man

J

lämpuing på grund av förordnande e &

eljest under utomordentliga,

Vid krfglrara. vari riket trfinuer s.g, etter dlbe-

V Iv'rlfT inrnnlf^dda förhållanden

- __j�~ r-iroii vid äventyr att det

len onlii^l 11 kap. vaueuidg--,^

. ^ va ttenlagen,

,.nfiendrag

lämnas till åtgärd,

avses i 2

'SSg med eller fram-

Icnng av avDnningcn ur sjo

för åusbållning

medföra

eller ock ändrade

fjöärden prövas nr

släppande av vatten, därest åtgarde P

olagenheter.

fördel, som väsentligt överväger d

^

�~

a J vattenlagen är stadgat

Boträtlande företag.enligt

i 4-2» SS neda n.

dga tillämpning, där ej annat

J

' Prop. 1962: 200; L'U 45; Rsla- 400.

jfr 627 ocb 02S

¬

background image

iyr.2 . Nr 627

-

o'

Vad i 2 kap. iJ ^ första stycket vattenlagen iir stadgat om In'n.u

p:!i:do i vaitcii skall icke öga liJläni]>ning i fråga om förelag enligt

lag.

ö S-

yal 1 3 ka]>. yatlcnlagon är sladgat ojn vallenroglcrin" mod ivinnoa.i i

lighol skall Oj aga lil!ain[mmg ä reglering, som av.scs fdcntn

P"

|.|.i.cnl,arl alt n'slcrini;c,. är li|| �~ylta för annan, som tillaoiofe' vlSr

vaä son, är sta<,«S oa.lalan

säSiBBSBmB&l:?-^

tli"sflM��onrrerott^

vatlonlagon simla oj .äga til äm|r

8 §.

enii^t (l-irvi8''^^ jörlorad för ströinfall.sägare till följd av sådan

^

stöd av 2 ka p.

.^eltgöra ägaren andel '

f"'' ^""5

förcslaåves ()m skyldighet alt

.etivas fö r iu-agnåndcl av hyjjnad^^^^^

ersättning skall

n ^

Mfdon, där (]eT^klVvL^'r-^^''",r

läretag enligi denna lag äger vallendoin-

^rägaii f,j3i dcMore'd<riri('i\w > ''"dvily- dröjsniäl med förclagek

J

;'t"iat. Ik-släTniuelsorna i -j 1 I "

migäcnde ersättning, avgnftcr el ler

^:eaa vaUcnia'/(.,, sknki

- f''⬢" ' " "'f''"- nndra, tredje och fjärde sl\c

"

nmisvarande lillämjming.

'}

längo IVi-

'

fi'st.siailas all ulgä

:ir ^

anspi,,.,^ ,]:.pj ⬢s:nlan\.ii ,.;p '⬢

Har tillsländ fill företa.get tP?

^^Pylandei ,nedfle!ata' o ni .s'⬢ !','!⬢"

^^ela den tid därefter, fnr vilk

r',s.a'n-Märo dnidi]!

fiirordnar annorlmida._

y-ls[a!!ts alt mg;i föv-'r^ar V'I

<d!er sänka ersälfivintt. ⬢

mmelser om ?idUmam] .?v -

"3'^'

ändrad^^i

e-av allmän elkm enskild'i-.'iitkunna erfordras för tP'

rodos*^'

¬

background image

1962 . Nt 627

1^99

11 §.

Vattcndoinslols beslut, varigenom meddelats bestämmelser om skyldmhel

fitt förcb3'gga eller avhjalpa skada eller olägenhet till följd av förelag enligt

'deima log eller att utgiva ersättning därför, skall, såframt tillståndet till

förelaget tagits i ansprak, ga i verkställighet som om det -sTimiit laga kraft,

där ej annorlunda förordnas.

'Belopp, som i enlighet med vattendomstolens beslut nedsatts hos länssty­

relsen eller guldits i annan ordning, må ej återkrävas.

12 §.

Anspråk på ersättning för skada, förlnsl eller intrång som icke förutsetts

av vattendomstolen skall, för att kunna upptagas till prövning, anmälas hos

vattenrättsdomaren inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som

vattendomstolen må hava föreskrivit, räknat från det liden för tillståndet

eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför gått till ända. Efterföljes före­

ta" enligt denna lag av företag, vartill tillstånd meddelas enligt vattenlagen,

må anspråk med anledning av det förra företaget framställas inom den tid.

.om bestämmes enligt 2 kap. 24 § vattenlagen. Anmälan om ersättningsan­

språk skall göras skriftligen och ingivas till valtenrättsdomarcn i tva exem­

plar. Vattendomstolen skall i domen erinra om vad skadelidande har att

iakttaga.

^

Bestämmelserna om uppsägning i 9 kap. 58--G3 g§ va ttenlagen skola ej

äga tillämpning i fråga om åtgärd enligt denna lag.

licHnnor sig rikel i krig, skall vai i'il kap 27 § 6 mo.a. valtonlagan äv

Stadgat icke äga tillämpning i mål, som avses i denna k j,.

Bestämmelsen i 11 kap. 30 §

hinder mot upplagande av ansökan om tillstå

^

16 §.

Bestämmelserna i 11 kap. 33 ^ch 47 §§

tilläm^

i niål,

med underrättelse till sakägare skall vara betalt, a^.cr cj u

i .

som avses i denna lag.

ter, som" avses i nämnda stadganden. begränsas

!dt skäligt rådrum bercdes.

�~

. i-oF vil tenlagcn micrkänts vat-

Bcfogenlict, som i 11 kap. 46 §

tijipmiima honom

tcnrältsdomaren för där

t-i ör

enligt denna lag. �r fråga om åtgaid, som

pefara äarav, ma for

ör av.sovärt intrång på allman

endast om riket

denmi

ordnande av vattenrättsdoumrcyao

^ j-ättsdomarcn i mål ui �~

När synnerliga skäl äro darti b

elsen i 2 kap. 20 S 2 mom.

lag medgiva sökanden att utan bmdm

vattenlagen påbörja arbete, som dar av ses.

¬

background image

?oo

I9G2 ⬢ Nr G2T ocli 628

n.-indt' :n'

I frdgn om ansöknn, som i

iJodkiin.

Il

� �

-

- �

^

^öLi.iui»ns lor f'l)]

avses i 2 kap. 20 § 1 ^nom. Lrodje slyckcL samma lag. äga motsvaraai ,ii!

iampning.

''»"ouilk

-

^

stycket sägs, och påfölid för

,

Icnlict att göra sädan ansökan skall vad i vattenlagen stad"-',^ fn^ r ,

⬢ - ⬢ '

-- - -

o

lui laii, si fij

19

8äkorliel. som avse.s i 1 1 kap. 66 eller 67 § vattenlagen, skall i må) v

fråga i d enna lag, gälla all ersättning, som icke skall erläg^ms inn-m

lal Ii I5i;,n,l tai.es i ens,,råk, Svenson, ):ostnm)er för åt«är,I 2^;,^ '

ar

(ielai uiisuum tages i ansjnaig ävensom Kostnader för åtgärd som vi fV".'

domstolen ma liava föreskrivit med stöd av 4 § andra .stjmkct. '

avs^^i

^''^^t^enlagen, slcall ej utgå i mål, s om

(n? ""A moJ

I n ^ ^

20 oktober 153!'

nnnhör ni

T5

i^cstammelscr angående tillfällig vattenrogierin^

S

Miif ;iff^ r

^'^-'^^formnan meddelats beslut, som inncfait.u till-

dock sistnh m

<inligt jagen den 20 oktober 1939, sko h

kc.slammelscr alltjämt äga tillämpning å sådan rej;-

ö*

vi.So\mvo

Iiörsamligen att efterrätla. Till yttermera

åekråfla lalit.

midcrskrivit och med Vårt kungl. siftill

Stockholms slott den 14 dcccmber 1962.

(Justitiedepartementet)

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

HERMAN K LINO

hel

aln

VIS

hel

(J

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet