SFS 1994:1633 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig / SFS 1994:1633 Lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
SFS 1994_1633 Lag om ändring i lagen (1962_627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1633
Utkom från trycket
den 28 december 1994

6142

Lag
om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder
för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1962:627) om vissa

åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m. skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

background image

6143

SFS 1994:1633

1 §2 �r Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om meddelan-
de av tillstånd till vissa företag i vatten tillämpas.

�r Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållan-

den som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att
bestämmelserna i denna lag om meddelande av tillstånd till vissa företag
i vatten skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det un-
derställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:1426.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.