SFS 1975:734

750734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:734

om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar;

utkom från trycket

den 3 sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1971: 1078) om

försvarsuppfinningar

' Prop. 1975:78, JuU 27, rskr 212.

1439

¬

background image

SFS 1975: 734

dels att i 1 ,3,9, 10, 11, 13 och 22 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut

mot "regeringen",

dels att 19 § skall ha nedan angivna lydelse.

19 § Den som uppsåtligen bryter mot 10 § domes, om gärningen ej är be­

lagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst ett år.

Denna lag träder i kraft den 1 Januari 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.