SFS 1976:295

760295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om skyldighet för näringsidkare att medverka vid

lagring för försörjn ingsberedskap;

utfärdad den 20 maj 1976.

nnligl riksdagens beslut^ föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 § Näringsidkare som i icke obetydlig omfattning förbrukar sådan

för folklörsörjningen viktig vara. som staten håller i lager för att ut­
nyttjas när krig eller krigsfara råder eller införseln av varor till riket
minskar av annan anledning, kan åläggas att

1. till staten upplåta befintligt lagerutrymme eller plats f�r uppföran­

de av sådant utrymme,

2. inköpa vara från sådant lager, om det behövs för omsättningen

av varulagret.

�&läggande enligt första stycket meddelas av regeringen eller myndig­

het som regeringen bestämmer.

SFS 1976: 295

Utkom frän trycket

den 9 juni 1976

(I

; ⬢

Ersättning

2 S Näringsidkare är berättigad till ersättning av staten för upplåtelse

av lagerutrymme och plats för uppförande av sådant utrymme samt för
merkostnad vid inköp från lager som avses i 1 §.

3 % Tvist om ersättning prövas av allmän domstol.

Tillsyn

4 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen

meddelade föreskrifter utövas av myndighet som regeringen bestäm­
mer.

Tillsynsmyndigheten utbetalar ersättning enligt denna lag.

5 § Tillsynsmyndighet äger för inventering och besiktning tillträde till

lager som avses i denna lag. Myndigheten har också rätt att efter
anfordran taga del av sådana avtal, handelsböcker, korrespondens och
andra handlingar, som rör lagringen.

6 § Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande som behövs för att
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
efterlevas.

' beslut om föreläggande kan tillsynsmyndigheten utsätta vite.

7 t- Den som har deltagit i tillsyn enligt denna lag eller på annat sätt

har tagit befattning med ärende som avses i lagen får ej obehörigen
vppa eller nyttja vad han därvid har erfarit om yrkeshemlighet eller

altarsförhållande.

1 Prop. 1975/76: 152, FöU 35, rskr 298.

489

IV

¬

background image

SFS 1976: 295

Ansvarsbestämmelser m. m.

8 ^ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är ringa, under-

läier att följa föreskrift som har meddelats enligt denna lag domes till

böter eller fängelse i hö gst sex månader.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande dömes ej till ansvar för gär­

ning som omfattas av föreläggandet.

9

Mot beslut av myndighet enligt 1 § föres talan hos regeringen

genom besvär.

Mot annat beslut som myndighet har meddelat enligt denna lag eller

enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen föres talan

hos kammarrätten genom besvär.

Beslut skall lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär, om

ej annat föreskrives.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

På legeringens vägnar

OLOF PALME

CARL LIDBOM
(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.