SFS 2014:583 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m / SFS 2014:583 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
140583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 7 och 7 a §§ lagen (1976:511) om

omhändertagande av berusade personer m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon

annan vårdinrättning, inte tas om hand på något annat sätt och som inte heller
kan friges, får hållas kvar. Den omhändertagne får då tas i förvar om det är
nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Förvaras den omhänder-
tagne hos Kriminalvården ska myndigheten utöva tillsyn över den omhänder-
tagne enligt 6 § samt fullgöra de uppgifter som avses i 7 § första och andra
styckena, om inte uppgifterna har fullgjorts av Polismyndigheten. Motsva-
rande skyldigheter har annan myndighet vars tjänstemän med laga stöd har
omhändertagit någon enligt denna lag.

7 §

3

Den som är omhändertagen enligt denna lag ska så snart som möjligt

underrättas om anledningen till omhändertagandet.

Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhällets

sida, ska Polismyndigheten innan omhändertagandet upphör ge honom eller
henne råd och upplysningar samt, i den mån det är lämpligt, samråda med
annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose ett sådant behov.

Den omhändertagne ska friges så snart det kan ske utan men för honom

eller henne själv och det inte längre finns skäl för omhändertagande. Den om-
händertagne ska dock alltid friges senast åtta timmar efter omhändertagandet,
om det inte uppenbarligen är förenligt med hans eller hennes eget intresse att
han eller hon får stanna kvar en kortare tid därutöver.

7 a §

4

Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården ska myndigheten

underrätta Polismyndigheten så snart det finns skäl att ompröva beslutet.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:973.

3 Senaste lydelse 1984:391.

4 Senaste lydelse 2005:973.

SFS 2014:583

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:583

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.