SFS 1973:558

730558.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:558 Lag

om t
given Stockholms slott den 5 juni 1973.

Utkom från trycket

w

^

^

den 26 juni 1973

oivpn Stnrktmlmc cintt rlpn 'i inni 1 Q7'^

liso

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåd e, Sveriges, Götes

»n

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

its ⬢

dageni, funnit gott förordna som följer,

1 § Har polisstyrelse enligt särskild bestämmelse befogenhet att be­

sluta omhändertagande av någon, får polisman omhändertaga honom '

.

�~

1

1116

1 Prop. 1973:115, JuU 26, rskr 258.

i ⬢

¬

background image

lavbidan på polisstyrelsens beslut, om föreskrivna förutsättningar för be-

SFS 1973; 558

slut om omhändertagande bedömes föreligga och dröjsmål med omhän­

dertagande finnes innebära fara för den omhändertagnes eller annans liv
eller hälsa eller fara i annat hänseende.

2 § Anträffas någon, som kan antagas vara under femton år, under

förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig

risk för hans hälsa eller utveckling får han tagas om hand av polisman

för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till föräldrar, an­

nan vårdnadshavare eller barnavårdsnämnden.

fe

3 § Den som genom sitt uppträdande stör allmän ordning eller utgör
omedelbar fara för denna skall omhändertagas av polisman, om det är
nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Sådant omhändertagande
skall ske även när det fordras för att awäija straffbelagd gärning.

4 § Vid omhändertagande skall tillses att åtgärden ej orsakar den om­
händertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn tiU åt ­
gärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet.

5 § Polisman som verkställt omhändertagande enligt denna lag skall
så skyndsamt som möjligt anmäla omhändertagandet till sin förman.

Förmannen skall omedelbart pröva om åtgärd enligt 1 eller 3 § skall

bestå. Innebär hans beslut att den som omhändertagits enligt 1 § skall
kvarhållas eller har ingripande företagits med stöd av 2 §, skall han

skyndsamt underrätta polisstyrelsen om omhändertagandet och skälen
till detta.

6 § Den som är omhändertagen med stöd av 1 eller 3 § skall förhöras
så snart som möjligt och därvid underrättas om anledningen till omhän­
dertagandet

Har omhändertagandet skett med stöd av 3 §, skall utredning göras

beträffande den omhändertagnes personliga levnadsförhållanden i den
mån behov av sådan utredning kan antagas föreligga. Utredningen skall

om möjligt göras av företrädare för social myndighet. Avsikten med ut­

redningen skal l vara att utröna, om den omhändertagne är i trängande

behov av hjälp eller stöd från samhällets sida.

7 § Polisstyrelsen skall snarast möjligt efter omhändertagandet enligt

1 § meddela beslut enligt vad därom är särskilt föreskrivet.

8 § Den som omhändertagits med stöd av 3 § skall friges så snart för­

hör och utredning som avses i 6 § har slutförts och anledning föreligger
att den omhändertagne ej längre kommer att utgöra omedelbar fara för
allmän ordning och säkerhet, dock senast inom sex timmar efter omhän­
dertagandet.

9 § Den som omhändertagits enligt denna lag får ej underkastas an­

nan inskränkning i sin frihet än som påkallas av ändamålet med omhän­

dertagandet, ordningen på förvaringsplatsen eller allmän säkerhet.

1117

>

¬

background image

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

SFS 1973:558

10 § Bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt 5 § första stycket gäller i'

lämpliga delar även den som utan att vara polisman förordnats att f

0

göra polisverksamhet, om ej annat framgår av förordnandet.

⬢ L

11 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

C

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kimgl. sigill bekräfta låtit.

tp

Stockholms slott den 5 juni 1973.

IM?

IJ

1X3

ap

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.