SFS 1984:391

840391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 19M: 391

Utkom från trycket

den 19 juni 1984

Lag

om äi dlrSinig i lagee (1976:511) om omliäiniåertagainidle av

Iberasade personer m. m.;

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 3, 4 och 7-10 §§ lagen

(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. skall ha

nedan angivna lydelse. Till följd härav kommer lagen att ha följande

lydelse från och med den dag då denna lag träder i kra ft.

1 § Den so m anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berus­

ningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv e ller annars utgör en fara

för sig själv eller för någon annan far omhändertas av en polisman.

Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte

omhändertas enligt första stycket.

2 § Vid omhändertagande skall tillses att åtgärden ej orsakar den omhän­
dertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens
syfte eller väcker onödig uppmärksamhet.

3 § Om det behövs med hä nsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall

han så snart det kan ske undersökas av en läkare.

4 § Om den omhändertagne inte bereds vård på sjukhus eller annan

vårdinrättning och inte heller tas om hand på annat sätt eller annars kan

friges, får han hållas kvar hos polisen.

5 § Polisman som har omhändertagit någon enligt denna lag skall så
skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden till sin förman. Har omhänderta­
gandet ej redan upphört, skall förmannen omedelbart pröva om åtgärden
skall bestå.

p'ililsll

970

6 § Omhändertagen som förvaras hos polisen skall fortlöpande under­
kastas tillsyn. Skulle den omhändertagnes tillstånd ge anledning till de t,
skall han föras till sjukhus eller läkare tillkallas så snart det kan ske.

7 § Den som är omhändertagen enligt denna lag skall så snart som

möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet.

Bedöms den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhäl­

lets sida, skall polisen innan omhändertagandet upphör gå honom till

handa med råd och upplysningar samt, i den mån det lämpligen kan sk e,

samråda med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose sådant
behov.

Den omhändertagne skall friges så snart det finnes kunna ske utan men

för honom själv och anledning till omhän dertagande ej längre föreligger.

Frigivandet skall dock alltid äga rum senast inom åtta timmar efter omhän­

dertagandet, om det ej uppenbarligen är förenligt med den omhändertagnes
eget intresse att han får kvarstanna kortare tid därutöver.
' Prop. 1983/84; 111, JuU 27, rskr 331.

O'

¬

background image

8 § Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel, som påträffas hos den

SFS 1984:391

omhändertagne, skall tas ifrån honom. Sådan egendom skall bevisligen

förstöras, om inte särskilda skäl talar för att egendomen återställs efter
frigivandet. Frågan härom prövas av den förman till vilken omhänderta­
gandet skall anmälas.

Första stycket får tillämpas även i fråga om injektionsspruta eller kanyl

som kan användas för insprutning i människokroppen. Detsamma gäller
andra föremål, som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller
annan befattning med narkotika.

9 § Skall någon gripas enligt 24 kap. rättegångsbalken, får han inte om­

händertas eller hållas kvar enligt denna lag.

Finns det skäl att omhänderta någon såväl enligt 13 § andra stycket

polislagen (1984:387) som enligt denna lag, skall denna lag tillämpas.

10

Vad som gäller för en polisman enligt denna lag gäller i tillämpliga

delar också för en ordningsvakt, om inte annat framgår av hans förord­
nande.

Har en ordningsvakt omhändertagit någon, gäller dock att den omhän­

dertagne skyndsamt skall överlämnas till närmaste polisman.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1980; 581.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.