SFS 1976:511

760511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:511

Lag

Utkom från trycket

om Omhändertagande av berusade personer m. m.;

den 28 juni 1976

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Den som på allmän plats, utom- eller inomhus, anträffas berusad av al-

koholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel får omhändertagas av
polisman, om han till följd av berusningen är ur stånd att taga vård om sig

eller annars utgör en fara för sig själv eller annan

Vad som sä gs i första stycket har motsvarande tillämpning, om den be­

rusade anträffas i port, trappuppgång eller liknande utrymme eller annars

inom område som gränsar till allmän plats och omständigheterna ger vid

handen att han uppehåller sig där endast tillfälligtvis.

i,

2 § Vid omhändertagande skall tillses att åtgärden ej orsakar den omhän-

^

:li

dertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens

syfte eller väcker onödig uppmärksamhet.

1014

' Prop. 1975/76: 113, JuU 37, rskr 351.

¬

background image

3 § Om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd, skall

SFS 1976:511

han så snart det kan ske underkastas läkarundersökning.

4 § Omhändertagen, som ej efter läkarundersökning som avses i 3 § skall

föras till sjukhu s eller kvarstanna där, får hållas kvar hos polisen, om an­

nan vård ej kan beredas honom.

5 § Polisman som har omhändertagit någon enligt denna lag skall så skynd­
samt som möjligt anmäla åtgärden till sin förm an. Har omhändertagandet

ej redan upphört, skall förmannen omedelbart pröva om åtgärden skall be­

stå.

6 § Omhändertagen som förvaras hos polisen skall fortlöpande underkas­

tas tillsyn. Skulle den omhändertagnes tillstånd ge anledning till det, skall

han föras till sjukhus eller läkare tillkallas så snart det kan ske.

7 § Den som är omhändertagen enligt denna lag skall förhöras så snart som

möjligt och därvid underrättas om anledningen till omhändertagandet.

Finnes den omhändertagne vara i behov av hjälp eller stöd från samhäl­

lets sida, skall polisen innan omhändertagandet upphör tillhandagå honom

med råd och upplysningar samt, i den mån det lämpligen kan ske, sam råda

med annat samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose sådant behov.

Den omhändertagne skall friges så snart det finnes kunna ske utan men

för honom själv och anledning till o mhändertagande ej längre foreligger.

Frigivandet skall dock alltid äga rum senast inom åtta timmar efter omhän­
dertagandet, om det ej uppenbarligen är förenligt med den omhändertag­
nes eget intresse att han får kvarstanna kortare tid därutöver.

8 § Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel som påträffas hos

den som har omhändertagits enligt denna lag skall frå ntagas denne, om ej
särskilda skäl talar däremot. Beslut härom meddelas av den förman som
enligt 5 § skall pröva omhändertagandet. Med egendomen skall förfaras på
det sätt som föreskrives i 3 § lag en (1958:205) om förverkande av alkohol­

haltiga drycker m. m. Belopp som har erhållits vid försäljning av egendo­
men tillfaller staten.

Första stycket får tillämpas även i fråga om in jektionsspruta eller kanyl

som kan användas för insprutning i m änniskokroppen.

9 § Föreskrifterna i den na lag tillämpas även i fall d å förutsättningar för
omhändertagande skulle ha förelegat också enligt 3 § lagen (1973:5 58) om

tillfälligt omhändertagande.

10 § Vad som sägs i denna lag om polisman gäller även den som utan att

vara polisman f örordnats att fullgöra polisverksamhet, om ej annat fram­

går av förordnandet.

1015

¬

background image

l"'h

SFS 1976: 511

V-'

i '

Denna lag träder 1 kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen

upphäves förordningen (1841: 58 s. 1) emot fylleri och drycken skap.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

'

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.