SFS 1998:26 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m / SFS 1998:26 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
SFS 1998_26 Lag om ändring i lagen (1976_511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:26
Utkom från trycket
den 10 februari 1998

Lag
om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande
av berusade personer m.m.;

utfärdad den 29 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § i lagen (1976:511) om omhän-

dertagande av berusade personer m.m. skall ha följande lydelse.

4 §2 Om den omhändertagne inte bereds vård på sjukhus eller annan vård-
inrättning och inte heller tas om hand på annat sätt eller annars kan friges, får
han hållas kvar hos polisen. Den omhändertagne får därvid tas i förvar om
det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet.

1

Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138.

2

Lagen omtryckt 1984:391.

3

SFS

1998

65

background image

SFS 1998:26

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

66

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.