SFS 2005:973 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m / SFS 2005:973 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
050973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m.;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:511) om om-

händertagande av berusade personer m.m.

2

dels att i 4 § orden ⬝en kriminalvårdsmyndighet⬝ skall bytas ut mot ordet

⬝Kriminalvården⬝,

dels att 7 a § skall ha följande lydelse.

7 a §

3 Förvaras den omhändertagne hos Kriminalvården skall myndighe-

ten underrätta den polismyndighet som beslutat om omhändertagande så
snart det finns skäl att ompröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

2 Lagen omtryckt 1984:391.
Senaste lydelse av 4 § 1998:1751.

3 Senaste lydelse 1998:1751.

SFS 2005:973

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.