SFS 1998:1751 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m / SFS 1998:1751 Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.
981751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande
av berusade personer m.m.;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:511) om

omhändertagande av berusade personer m.m.

2

dels att 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

4 §

3 En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon

annan vårdinrättning och inte heller tas om hand på något annat sätt eller
annars kan friges får hållas kvar. Den omhändertagne får därvid tas i förvar
om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Förvaras den
omhändertagne hos en kriminalvårdsmyndighet skall myndigheten utöva
tillsyn över den omhändertagne enligt 6 § samt fullgöra de uppgifter som
avses i 7 § första och andra styckena, om inte uppgifterna har fullgjorts av
polisen.

6 § Den som är omhändertagen skall fortlöpande ses till. Skulle den om-
händertagnes tillstånd ge anledning till det, skall den omhändertagne föras
till sjukhus eller läkare tillkallas så snart det kan ske.

7 a § Förvaras den omhändertagne hos en kriminalvårdsmyndighet skall
den myndigheten underrätta den polismyndighet som beslutat om
omhändertagande så snart det finns skäl att ompröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:1, utgiftsområde 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99: 80.

2

Lagen omtryckt 1984:391.

3

Senaste lydelse 1998:26.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1751
Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.