SFS 2016:257 Lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. / SFS 2016:257 Lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.
160257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:1088) om
gränsövervakningen i krig m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1979:1088) om gräns-

övervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

2

För ändamål som avses med den samordnade gränsövervakningen får

den som tillhör gränsövervakningspersonalen (gränsövervakningsman)

1. anmoda resande eller annan person att visa pass eller annan legitima-

tionshandling samt att i övrigt lämna de upplysningar och förete de hand-
lingar som bedöms nödvändiga för övervakningsverksamheten,

2. kontrollera varutrafik samt undersöka transportmedel och lagerlokal

eller annat utrymme som används i samband med varutrafiken med samma
befogenheter som vid tullkontroll tillkommer tulltjänsteman enligt tullagen
(2016:253) och med stöd därav meddelade bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2000:1284.

SFS 2016:257

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.