SFS 2014:723 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler / SFS 2014:723 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
140723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten
hos vissa regionala alarmeringscentraler;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1981:1104) om verk-

samheten hos vissa regionala alarmeringscentraler ska ha följande lydelse.

2 §

2 Den som svarar för alarmeringscentraler som anges i 1 § får inte utan

tillstånd av regeringen spela in telefonsamtal varigenom någon avser att till-
kalla eller annars komma i förbindelse med Polismyndigheten, kommunal
organisation för räddningstjänst, ambulans eller något annat hjälporgan och
som befordras via ett allmänt kommunikationsnät till eller från en sådan cen-
tral.

Tillstånd får även i den utsträckning som krävs för snabba och effektiva

hjälpinsatser innefatta rätt att

1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i första stycket och

som har kopplats vidare av en alarmeringscentral till ett hjälporgan,

2. avbryta pågående telefonsamtal för att samtal ska kunna kopplas vidare

från en alarmeringscentral till ett hjälporgan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2003:784.

SFS 2014:723

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.