SFS 1981:1104

811104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1104

om verksamheten hos vissa regionala

utkom från trycket

alarmeringscentraler;

den i 5 december i98i

utfärdad den 3 december 1981.

Enligt riksdagens besluri föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller verksamheten hos regionala alarmeringscentraler

som h ar till syfte att möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser i nöd­
situationer och som har upprättats efter avtal med televerket.

2 § Den som svarar för alarmeringscentraler som anges i 1 § får inte utan
tillstånd av regeringen spela in telefonsamtal, varigenom någon avser att

tillkalla eller annars komma i förb indelse med polis, brandkår, ambulans

eller något an nat hjälporgan och som befordras genom televerket till eller
från en sådan central.

Tillstånd får även i den u tsträckning som krävs för snabba och effektiva

hjälpinsatser innefatta rätt att

1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i första stycket

och som har kopplats vidare av en alarmeringscentral till ett hjälporgan,

2. avbryta pågående telefonsamtal för att samtal skall kunna kopplas

vidare från en alarmeringscentral till ett hjälporgan.

3 § Tillstånd skall förenas med villkor om hur inspelning, avlyssning och

avbrytande av telefonsamtal får utföras. Vidare skall tillstånd förenas med

villkor i fråga om förvaring, användning och förstöring av sådant material
varigenom uppgift om telefonsamtal kan erhållas.

' Prop. 1981/82: 24, TU 4. rskr 47.

2189

V v", '-p.

¬

background image

SFS 1981:1104

4 § Den som är eller har varit verksam hos en alarmeringscentral.som
anges t 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten

har erfarit om sådant som har yttrats vid telefonsamtal som avses i 2 § ocji

som angår enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden eller som an-

l

går förhållanden av betydelse för rikets försvar, folkförsörjningen eller fo­

rebyggandet och beivrandet av brott.

S

I det allmännas verksamhet tillämpas i st ället bestämmelserna i sekr e-

i

tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Regeringen får före nämnda

dag pröva fråga om tillstånd enligt 2 §.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

OLOF JOHANSSON
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.