SFS 1993:610 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler / SFS 1993:610 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
SFS 1993_610 Lag om ändring i lagen (1981_1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:610

Utkom från trycket
den 17 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos
vissa regionala alarmeringscentraler;

utfärdad den l0 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1981: 1104) om

verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler skall ha följande
lydelse.

1 § Denna lag gäller verksamheten hos regionala alarmeringscentraler

som har till syfte att möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser i nödsi-
tuationer och som har upprättats efter avtal med staten.

2 § Den som svarar för alarmeringscentraler som anges i 1 § får inte utan

tillstånd av regeringen spela in telefonsamtal, varigenom någon avser att
tillkalla eller annars komma i förbindelse med polis, brandkår, ambulans
eller något annat hjälporgan och som befordras via ett allmänt tillgängligt
telenät till eller från en sådan central.

Tillstånd får även i den utsträckning som krävs för snabba och effektiva

hjälpinsatser innefatta rätt att

1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i första stycket

och som har kopplats vidare av en alarmeringscentral till ett hjälporgan,

2. avbryta pågående telefonsamtal för att samtal skall kunna kopplas

vidare från en alarmeringscentral till ett hjälporgan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Anders Iacob us
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93: TU30, rskr. 1992/93:443.

1305

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.