SFS 2009:428 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler / SFS 2009:428 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
090428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten
hos vissa regionala alarmeringscentraler;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1981:1104) om verk-

samheten hos vissa regionala alarmeringscentraler ska ha följande lydelse.

4 §

Den som är eller har varit verksam hos en alarmeringscentral som

anges i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verk-
samheten har fått veta om sådant som har yttrats vid telefonsamtal som avses
i 2 § och som rör en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden eller
som rör förhållanden av betydelse för rikets försvar, folkförsörjningen eller
förebyggandet och beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:428

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.