SFS 2003:784 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten vid vissa regionala alarmeringscentraler

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler / SFS 2003:784 Lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten vid vissa regionala alarmeringscentraler
030784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten
vid vissa regionala alarmeringscentraler;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1981:1104) om verk-

samheten vid vissa regionala alarmeringscentraler skall ha följande lydelse.

2 §

2

Den som svarar för alarmeringscentraler som anges i 1 § får inte utan

tillstånd av regeringen spela in telefonsamtal, varigenom någon avser att till-
kalla eller annars komma i förbindelse med polis, kommunal organisation
för räddningstjänst, ambulans eller något annat hjälporgan och som beford-
ras via ett allmänt telefonnät till eller från en sådan central.

Tillstånd får även i den utsträckning som krävs för snabba och effektiva

hjälpinsatser innefatta rätt att

1. avlyssna och spela in sådana telefonsamtal som avses i första stycket

och som har kopplats vidare av en alarmeringscentral till ett hjälporgan,

2. avbryta pågående telefonsamtal för att samtal skall kunna kopplas vi-

dare från en alarmeringscentral till ett hjälporgan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Margareta Gårdmark-Nylén
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2 Senaste lydelse 1993:610.

SFS 2003:784

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.