SFS 2014:1426 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2014:1426 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
141426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfarandet

hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

28 §

2

Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsentlig

betydelse för utredningen att inhämta rättens tillstånd till hemlig rumsavlyss-
ning enligt 27 kap. 20 d § rättegångsbalken, får tillstånd till åtgärden ges av
åklagaren i avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har gett ett sådant tillstånd, ska han eller hon utan dröjsmål

skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges.
Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns skäl
för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Senaste lydelse 2012:282.

SFS 2014:1426

Utkom från trycket
den

9 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.