SFS 2020:63 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2020:63 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
SFS2020-63.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och

domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfarandet
hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

28 §2 Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsent-
lig betydelse för utredningen att inhämta rättens tillstånd till hemlig rums-
avlyssning enligt 27 kap. 20 d § rättegångsbalken eller hemlig dataavläsning
enligt 2 § första stycket 5 lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning, får
tillstånd till åtgärden ges av åklagaren i avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har gett ett sådant tillstånd, ska han eller hon utan dröjsmål

skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges.
Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns skäl
för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

2 Senaste lydelse 2014:1426.

SFS

2020:63

Publicerad
den

3 mars 2020

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.