SFS 2006:371 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2006:371 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
060371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1988:97) om förfarandet

hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

7 §

2 Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för full-

mäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör

1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller

av revisorer,

2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åt-

gärd för att bevara kommunens, landstingets eller kommunalförbundets rätt.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till full-

mäktige vid nästa sammanträde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 men skall tillämpas i sin äldre ly-

delse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m.
räkenskapsåret 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27, rskr. 2005/06:227.

2 Senaste lydelse 1999:941.

SFS 2006:371

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet