SFS 2013:94 Lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret / SFS 2013:94 Lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
130094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning
av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom
totalförsvaret;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:1488) om hand-

läggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret ska ha
följande lydelse.

4 §

2

I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om

ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2�17, 19, 20 och
21 §§ socialförsäkringsbalken.

Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i so-

cialförsäkringsbalken:

� 107 kap. 12 § om preskription,
� 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,
� 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,
� 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att

lämna uppgifter,

� 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,
� 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning

eller nedsättning av ersättning,

� 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2010:1251.

SFS 2013:94

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.