SFS 1983:1034

831034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-^Cl

Lag

SFS 1983:1034

öm kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m. m.; Utkom från trycket

den 28 december 1983

Utfärdad den 15 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Tillverkning av krigsmateriel samt tillhandahållande av krigsmate­

riel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för framställning av

sådan materiel skall kontrolleras enligt bestämmelserna i denna lag. Före­

skrifter om förbud mot utförsel av krigsmateriel och förbud mot up plåtelse
eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel finns i lagen
(1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.

Denna lag gäller inte för statlig myndighet.
Regeringen bestämmer vad som skall avses med krigsmateriel enligt

denna lag.

2 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i riket utan tillstånd av regering­
en, om ej annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
lag. Tillstånd att tillverka krigsmateriel får meddelas endast svensk med­

borgare, svenskt handelsbolag eller svenskt aktiebolag. För tillverkning i
ringa omfattning får dock tillstånd ges även åt annan.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet

enligt första stycket för ändring eller ombyggnad av skjutvapen i fal l som
avses i 24 § första stycket vapenlagen (1973; 1176) samt för tillverkning av
enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk.

3 § Krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för
framställning av såd an materiel får inte yrkesmässigt tillhandahållas här i

riket genom försäljning, utbjudande mot vederlag eller förmedling åt någon
inom landet eller i utlandet utan tillstånd av regeringen, om ej annat följer
av andra stycket eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
lag.

Tillstånd enligt första stycket behövs inte

1. vid tillhandahållande till svensk statlig myndighet eller sådan tillver­

kare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhandahållan­

det avser,

2. för innehavare av tillverkningstillstånd, om tillhandahållandet avser

krigsmateriel, uppfinning eller metod som tillhör eller innehas av tillstånds-

havaren.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet

enligt först a stycket i fråga om handel med skjutvapen, ammunition eller
annan explosiv v ara som omfattas av vapenlagen (1973; 1176) eller förord­

ningen (1949:341) om explosiva varor.

4 § Tillstånd enligt 2 eller 3 § får förenas med villkor samt med kontroll-
och ordning sbestämmelser. Tillstånd kan meddelas för viss tid eller tills

vidare och kan återkallas av regeringen, om tillståndshavaren har åsidosatt

' Prop. 1983/84; 36, NU 6, rskr 74 .

2775

¬

background image

SFS 1983:1034

föreskrift i d enna lag el ler föreskrift, villkor eller bestämmelse som har

meddelats med stöd av lagen eller i annat fall skälig anledning till återka l-

lelse föreligger.

5 § Den som h ar fått tillstånd enligt 2 eller 3 § skall stå under kontroll av

den myndighet som regeringen bestämmer.

6 § Tillståndshavaren skall, enligt de närmare föreskrifter som regering­

en meddelar, till kontrollmyndigheten lämna deklaration på heder och
samvete rörande den verksamhet för vilken tillstånd har meddelats.

7 § Tillståndshavaren är skyldig att efter anmodan av kontrollmyndighe­

ten lämna de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen.

Den som har fått tillstånd enligt 2 § är skyldig att för tillsyn lämna

tjänstemän hos kontrollmyndigheten tillträde till lokaler där verksamheten

bedrivs.

8 § För att täcka kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och

verksamhet skall den som har fått tillstånd enligt 2 § årligen betala en

avgift som regeringen bestämmer. Avgiften beräknas efter ett för samtliga

tillverkare lika förhållande till det fakturerade värdet av försåld krigsm a­

teriel.

9 § Den som bryter mot 2 eller 3 § döms till böter eller fängelse i hög st

två år.

10 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet

1. bryter mot andra föreskrifter i denna lag än som avses i 9 § eller mot

föreskrift, villkor eller ordnings- eller kontrollbestämmelse som har med ­
delats med stöd av la gen,

2. lämnar oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i deklaration enl igt

denna lag eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt lagen.

Om en gärning som har begåtts av oaktsamhet är att anse som ringa,

skall inte dömas till ansvar.

11 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är belagd
med straff i bro ttsbalken.

12 § Krigsmateriel som har varit föremål för brottslig tillverkning skall
förklaras förverkad, om inte detta är uppenbart oskäligt. I stället för
egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Utbyte av brottsligt tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning avse­

ende krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel skall
förklaras förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt.

13 § Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter

tillstånd av kontrollmyndigheten.

2776

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 4.

SFS 1983:1034

Genom lagen upphävs
1. lagen (1935:395) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel

m. rn. 1

2. förordningen (1949:615) med vissa föreskrifter med anledning av

lagen (1935:395) om kontroll öv er tillverkningen av krigsmateriel m. m.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

MATS HELLSTR�M

(Utrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.